Neexistuje tabor ku clanku
 • O adaptačných kurzoch
 • Program adaptačných kurzov
 • Termíny, ceny a lokality
 • Fotogaléria

Aby bol návrat do škôl čo najľahší (pre žiakov aj pedagógov)

Uvítacie pobyty pre triedne kolektívy a žiakov, ktorých vzťahy, kontakty a skupinová dynamika boli v dôsledku koronakrízy prerušené, aby začiatok školského roka nebol len o návrate do školských lavíc, ale aj o návrate do kolektívu.

Vážení riaditelia, milí pedagógovia. Aj vy si kladiete otázku, ako bude vyzerať nástup do škôl v novom školskom roku? Niektoré triedy a kolektívy sa spolu stretnú až po 6-tich mesiacoch! To je veľmi dlhá doba aj pre dospelých, nieto ešte pre deti.

Určite sa zhodneme, že žiadna technológia nemôže nahradiť osobný kontakt medzi spolužiakmi, ani medzi učiteľom a jeho žiakmi. Možno aj vy ste sa už stretli s reakciami žiakov, ako sa už tešia do školy, na vás, na spolužiakov.

Náš špeciálny adaptačný pobyt (Re)Štart 2020 sme pripravili práve pre túto situáciu. Namiesto toho, aby sa žiaci a učitelia vrhli hneď do zameškaného učiva, dostanú príležitosť dobehnúť zameškané sociálne väzby - to je omnoho ťažšie. Pod taktovkou akreditovaných inštruktorov sme pre vás pripravili 3 až 5-dňový zážitkový program zameraný na obnovenie skupinovej dynamiky, vzájomných vzťahov, spolupráce a dôvery.

Máme najväčšie know-how v oblasti adaptačných kurzov. Organizujeme ich už viac ako 10 rokov a vieme potvrdiť, že vždy výrazne uľahčili prácu pedagógov so skupinou, ako aj adaptáciu žiakov na nové prostredie. Sme presvedčení, že práve toto je situácia, kedy sú prospešné najviac.

Vyberte si termín a lokalitu, ktorá Vám najviac vyhovuje:

Pozrieť termíny a lokality

Program adaptačných kurzov

Niektorí žiaci vypadli z triedneho kolektívu na niekoľko mesiacov. Boli vystavení úplne novej situácii, prerušili sa osobné kontakty so spolužiakmi aj učiteľmi. Teraz je viac než dôležité, skôr ako sa so žiakmi pustíme do dobiehania učiva, opätovne vybudovať medzi deťmi sociálne väzby a nastaviť triednu pohodu.

(Re)štart je adaptačný kurz, ktorý využíva metódy zážitkovej pedagogiky a je špeciálne pripravený pre triedne kolektívy základných škôl 1. a 2. stupňa tak, aby vytvoril priestor na adaptáciu žiakov do kolektívu.

Základom každého adaptačného kurzu je spoločný zážitok, posúvanie vlastných hraníc a bližšie spoznanie kolektívu v nových situáciách v mimoškolskom prostredí. Program je vždy prispôsobený veku skupiny, pričom sa zohľadňuje aj úroveň na akej sa deti poznajú. Primárnym cieľom je adaptácia žiakov späť do kolektívu, vzájomné spoznávanie sa, upevnenie sociálnych väzieb, podpora tímovej spolupráce a dôvery.

Počas kurzu naši inštruktori efektívne pracujú s vývojom skupinovej dynamiky tak, aby v každej fáze odstránili negatívne javy vyskytujúce sa v skupine, a tak sa zmenšujú rozdiely medzi deťmi a začína sa klásť dôraz na ich silné stránky. Počas tohto procesu vzniká medzi žiakmi vzájomný rešpekt a úcta, čo výrazne napomáha k účinnému fungovaniu triedy.

Adaptačný kurz pozitívne pomáha zábavnou a efektívnou formou:

 • Podporovať vzťahy a atmosféru v triede
 • Stmeľovať kolektív a rozvoj skupiny
 • Rozširovať spoluprácu medzi žiakmi
 • Predchádzať konfliktom
 • Rozširovať kľúčové kompetencie žiakov
 • Vytvoriť silný, spoločný zážitok

 

Program je rozdelený do 5 štruktúrovaných blokov (zostavený na 3 až 5 dní):

 • Icebreakery – tvoria úvodnú skupinu hier na uvedenie kolektívu do atmosféry a odstránenie zábran medzi jednotlivými členmi kolektívu. Lektorom umožňujú bližšie spoznať nový kolektív a pripraviť sa na zadelenie úloh v ďalšej časti.
 • Kľúčová hra a reflexia – skupina hier tvoriacich základ úspešného adaptačného kurzu. Sú koncipované tak, aby spoločne čelili fiktívnym problémom kopírujúc skutočné problémy v kolektíve zábavnou formou po ktorých nasleduje riadená reflexia hravou formou, aby kolektív spoločne nadobudol nové poznatky a skúsenosti.
 • Zoceľovanie kolektívu – tento blok facilituje nespracované emócie u detí z kľúčových hier, a tak vytvára aktívny priestor na podporu tímovej spolupráce za pomoci nadobúdania hodnoty vzájomného rešpektu.
 • Nadobúdanie dôvery – aktivity zamerané na prehĺbenie vzájomnej dôvery u detí.
 • Spoločné dobrodružstvo – záverečná strategická hra, v ktorej využijú svoju novú kolektívnu silu 😊

Je vhodné, aby sa adaptačného kurzu zúčastnil aj triedny učiteľ, ktorého pobyt je zadarmo.

Adaptačné kurzy v dĺžke 3 až 5 dní organizujeme v strediskách po celom Slovensku

Adaptačný kurz pre vás prirpavíme v ktoromkoľvek stredísk z našej ponuky. Pozrieť ponuku stredísk.

V prípade, že máte obľúbené stredisko, alebo lokalitu, ktorá je vašej škole najbližšie, vieme realizovať program adaptačných kurzov aj v stredisku mimo našej ponuky.

Minimálna odporúčaná dĺžka adaptačného kurzu je 3 dni. Avšak pre väčšie afekt doporučujeme zvoliť aj 5 dňovú variantu. 4 a 5 dňové adaptačné kurzy sa dajú organizovať aj formou školy v prírode a teda s možnosťou čerpať štátny príspevok - informujte sa u nás.

Cenovú kalkuláciu vám vypracujeme na mieru podľa zvolenéj lokality, dĺžky pobytu a počtu účastníkov

Informujte sa o voľných termínoch, lokalitách:

Vyžiadať cenovú ponuku